Bestuur en werkwijze

DDe activiteiten van de NGS vinden plaats op basis van de in de oprichtingsakte van 1987 vastgestelde en in 2021 gewijzigde statuten en een huishoudelijk reglement.

Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste zeven bestuursleden, waarbij de volgende taakverdeling overeengekomen is:

  • Voorzitter: leidt de vergaderingen en onderhoudt samen met andere bestuursleden de contacten met derden;
  • Secretaris: verzorgt de schriftelijke voorbereiding en afhandeling van stukken, zowel intern als extern;
  • Penningmeester: belast met het geldelijk beheer en legt hierover jaarlijks rekening en verantwoording af.

De andere DB-leden zijn algemeen inzetbaar, maar hebben als specifieke taak het contact houden met de diverse aangesloten stichtingen.

Het bestuur wordt bijgestaan door een vijftal adviseurs die over een breed terrein, zowel beleidsmatig als technisch inhoudelijk, het bestuur deskundig bijstaan en adviseren.
Alle werkzaamheden van bestuur en adviseurs vinden plaats op vrijwillige en onbezoldigde basis.
Het dagelijks bestuur vergadert circa zesmaal per jaar. Eenmaal per jaar (in het najaar) vindt een deelnemersvergadering plaats, waarbij alle aangesloten stichtingen, donateurs en sponsoren welkom zijn.
Door het op regelmatige tijden uitgeven van een zogenoemde nieuwsbrief (circa achtmaal per jaar) en nieuwsflitsen worden de deelnemers, donateurs en sponsoren op de hoogte gehouden van relevante feiten en gebeurtenissen.

P.J.M. Poelmann, voorzitter
Naarden.
Mr. G.P. Dalhuisen, vice-voorzitter
Houten.
ir. C.H.B.M. Ceelaert, secretaris
Rosmalen
Mevr. I. de Vries, 2e secretaris
Nieuwegein
A.Spijksma, penningmeester
Stiens
J. Reijnen, 2de penningmeester
Puiflijk

mr. Ing. H. Th. Wolven, bestuurslid
Appingedam

J. van Raai,j adviseur
Deventer

ir. C.J.M.Tak, adviseur
Delft

drs. P. Nijhof, adviseur
Lelystad
ing. C.D. van Rijn, adviseur
Aerdenhout


ing. G.M.H. Troost, adviseur
Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed Ministerie van OCW, afd. Conservering & Restauratie
Specialist molens en waterbouwkundige werkenCONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen


Ontwerp  Realistatie