Gemalenpluim

gemalenpluim 2016 gemalenpluim 2015  

In de zomer van 2015 heeft de Nederlandse Gemalen Stichting besloten tot het instellen van een gemalenpluim.
Doel van de Gemalenpluim is het uitspreken van waardering door de NGS voor het zorgvuldig omgaan met waardevolle gemalen door eigenaren/beheerders. De bandbreedte van `zorgvuldig omgaan met’ is groot: variërend van zorgvuldige instandhouding of modernisering van een operationeel gemaal door een waterschap tot de complete in- en uitwendige restauratie van een museumgemaal door een particuliere stichting.
De “Pluim” wordt jaarlijks toegekend in 2 categorieën, te weten één pluim voor de deelnemende waterschappen van de NGS en één pluim voor de particuliere stichtingen die deelnemer zijn van de NGS.

Ten behoeve van de voorbereidingen voor de selectie van de jaarlijkse Gemalenpluim heeft het bestuur een zo genaamde Pluimcommissie in het leven geroepen uit haar midden. Deze pluimcommissie bereidt de zaken voor, voert een voorselectie uit en adviseert het bestuur van de NGS welke gemalen in haar ogen dat betreffende jaar in aanmerking komen voor de ontvangst van de Gemalenpluim. De Gemalenpluim wordt jaarlijks in de Deelnemersvergadering uitgereikt.
De “winnaars” van de Gemalenpluim ontvangen een oorkonde als blijk van waardering voor hun prestaties voor het goed beheren en onderhouden van het betreffende gemaal.
Op de oorkonde staat kort vermeld, waarom de keuze het betreffende jaar op het gekozen gemaal is gevallen. Tevens staan hierop enkele foto’s van het betreffende gemaal.

Gemalenpluim 2016

In 2015 reikte de NGS voor de eerste keer een gemalenpluim uit. Een waardering in de vorm van een oorkonde.
Doel van de Gemalenpluim is het uitspreken van waardering door de NGS voor het zorgvuldig omgaan met waardevolle gemalen door eigenaren/gebruikers.
Dit “zorgvuldig omgaan” kan variëren van zorgvuldige instandhouding of modernisering van een operationeel gemaal door een waterschap tot de complete in- en uitwendige restauratie van een museumgemaal door een particuliere stichting.
De pluim wordt toegekend in 2 categorieën te weten:
1. Categorie waterschappen
2. Categorie “overige eigenaren”

Het jaar 2016, de 2e keer dus was geen eenvoudige opgave voor de pluimcommissie.
Voor de categorie “Overige eigenaren” viel, wegens de sobere restauratie van het buiten gebruik gestelde, maar maalvaardige elektrisch gemaal annex woonhuis (1882) van de Makkumer – en Parregaastermeerpolder te Makkum, de Stichting Waterschapserfgoed (Friesland) in de prijzen.


Dhr Bertus Mulder en Gerrit Bouma van de Stichting Waterschapserfgoed bedanken de NGS voor de toekenning van de Gemalenpluim 2016.

Voor de categorie Waterschappen, kon de pluimcommssie geen keuze maken tussen twee gemalen, te weten Gemaal Stadwijck te Amsterdam van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker Hordijk te Gouda van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het bestuur van de NGS heeft daarom, bij uitzondering, besloten aan beide kandidaten een gemalenpluim toe te kennen.

Voor gemaal Stadwijck (1923) in Amsterdam is de pluim toegekend vanwege de zorgvuldige restauratie en technische aanpassing van het elektrisch Gemaal Stadwijck, in plaats van sloop en bouw van een nieuw gemaal op een andere plek.


Vz. Peter Nijhof van de pluimcommissie met Arian van Bergen (Waternet) en AB-lid André Spils (AVG)

De Gemalenpluim voor het boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker Hordijk (1935) te Gouda is toegekend vanwege de complexe, technische modernisering en restauratie van het rijksmonumentale boezemgemaal, met behoud van één van de drie dieselmotoren.


Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden viel de uitreiking van de gemalenpluim (4 nov 2016) samen met de officiële oplevering van het gemaal Hordijk, waardoor de pluim nog niet kon worden overhandigd. Dat zal plaats vinden op een nader te kiezen moment.

Op woensdag 8 februari 2017 is de gemalenpluim voor het mr. P.A. Pijnacker Hordijk (1935) te Gouda alsnog uitgereikt aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Namens het Hoogheemraadschap werd de pluim in ontvangst genomen door Hoogheemraad Sjaak Langeslag en projectmanager van de restauratie van het gemaal Dhr. Ed Stouthamer, welke beide in hun dankwoord de vreugde uitspraken voor deze toekenning.

Foto 1: Hoogheemraad Sjaak Langeslag (met naast hem projectmanager Ed Stouthamer) ontvangt uit handen van Peter Nijhof de Gemalenpluim 2016 voor het Mr. P.A. Pijnacker Hordijk-gemaal.

Foto 2: NGS-voorzitter Herman Dijk ontvangt uit handen van de Hoogheemraad Sjaak Langeslag een video over de restauratie van het Pijnacker Hordijk-gemaal.

Voor het juryrapport Gemalenpluim 2016 met de werkwijze, de bevindingen en de nadere motivering van de de nominatyies door de jury, zie het jury rapport.

Gemalenpluim 2015

De eerste keer is de Gemalenpluim uitgereikt op de Deelnemersvergadering van de NGS op 6-11-2015.
De genomineerden waren:

  • Categorie waterschap:
    Waterschap Zuiderzeeland met gemaal Wortman;
  • Categorie particuliere stichtingen:
    Regionale Gemalen Stichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met het gemaal: Over- en Neder Slingeland.